Staldkontrakt 

§ 1 Opstaldning:

Stk. 1.1 Kontrakten omhandler opstaldning af den konkrete hest, som du tilmelder. 
Stk. 1.2 Aftalen vil blive indgået mellem parterne: hestens ejer og Vindinge Rideklub.
Stk. 1.3 Aftalen træder i kraft efter accept af pakketilbud, som ejer vil modtage ved indmeldelse i Vindinge Rideklub.

§ 2 Betaling:

Stk. 2.1 Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren boksleje efter den til enhver tid gældende prisliste.
Stk. 2.1.1 Hertil kommer facilitetskort for brug af klubbens område.
Stk. 2.2 Betaling for opstaldning skal ske via klubbens betalingssystem og betales månedsvis forud.
Stk. 2.3 Betaling for eventuelt ekstra forbrug betales via klubbens gældende betalingssystem.
Stk. 2.4 Prislisten fastsættes af klubbens bestyrelse og fremgår af det gældende betalingssystem. Beløbet forfalder til betaling den første i måneden.
Stk. 2.5 Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i måneden.
Stk. 2.6 Er din hest opstaldet efter den 1/3-2021 skal man indbetale et depositum på 1 måneds boksleje.
Stk. 2.6.1 Man vil få tilbagebetalt sit depositum den dag man ikke længere råder over sin boks, såfremt at kontrakten er vedligeholdt.
Stk. 2.7 Såfremt man flytter hesten i en periode, eller vil råde over en boks efter aflivning, er der mulighed for nedslag i pris jvf. bilag A.

§ 3 Inkluderet i prisen:

Stk. 3.1 Fuldfoder 3 gange dagligt samt roepiller til nat.
Stk. 3.1.1 Ønskes andet foder end rideklubben tilbyder, vitaminer eller andet tilskudsfoder betales dette selv af ejer. Staldpersonalet giver det gerne til hesten i spand.
Stk. 3.2 Wrap hø gives dagligt over 2 eller 3 gange.
Stk. 3.2.1 En pony har 6 kg pr. dag inkluderet i prisen, og en hest har 10 kg pr. dag inkluderet. Ønskes der mere kan dette tilkøbes over klubbens betalingssystem.
Stk. 3.3 Halm, spåner eller træpiller afhængigt af hvilken bokstype hesten er tilmeldt.
Stk. 3.3.1 Ved spåner er 4 baller inkluderet til pony, og 6 baller er inkluderet til hest om måneden. Ønskes der mere kan dette tilkøbes over klubbens betalingssystem.
Stk. 3.3.2 Ved træpiller er 8 poser inkluderet til pony, og 10 poser er inkluderet til hest måneden. Ønskes der mere kan dette tilkøbes over klubbens betalingssystem.
Stk. 3.4 Gødningsprøver 2 gange årligt jf. § 6 Stk. 5
Stk. 3.5 Store sommerfolde der lånes af Hedeland.

§ 4 Klubben er forpligtet til:

Stk. 4.1 Stille boks til rådighed med strøelse og dertilhørende adgang til strigleplads og opbevaring af ejerens og hestens udstyr.
Stk. 4.2 Passe og fodre hesten fagligt korrekt. Herunder forstås

Stk. 4.3 Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde under opstaldning hos klubben.

§ 5 Klubben er ikke forpligtet til, at:

Stk. 5.1 Påtage sig noget ansvar for hestens eventuelle sygdomme eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen, på foldene eller under ridning. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
Stk. 5.2 Afholde afgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge m.m.
Stk. 5.3 Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, - sadeltøj eller andet udstyr.

§ 6 Ejeren er forpligtet til at:

Stk. 6.1 Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
Stk. 6.2 Holde hesten ansvarsforsikret.
Stk. 6.3 Det er ejerens ansvar at hesten er taget ud af konsum.
Stk. 6.4 Holde hesten sund og korrekt beskåret i overensstemmelse med dyreværnsloven.
Stk. 6.5 Holde hesten vaccineret i overensstemmelse med vaccineprogrammet samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dette bestemmes af klubben.
Stk. 6.5.1 Klubben afholder gødningsprøver 2 gange årligt, som er inkluderet i bokslejen.
Stk. 6.5.2 Skal hesten behandles for orm uanset typen vil dette blive pålagt prisen den pågældende måned behandlingen finder sted.
Stk. 6.6 Forestå udmugning og øvrig rengøring og vedligeholdelse af boksen.
Stk. 6.7 Deltage i weekend staldvagter efter turnus. Der skal minimum tages 1 morgenvagt og 1 aftenvagt pr. hest pr. staldvagtsperiode (2 måneder).
Stk. 6.7.1 Op til helligdage og højtider kan der forventes at få tildelt flere vagter.
Stk. 6.7.2 I enkelte staldperioder kan der også forventes 1 natfodring.
Stk. 6.8 Tegne medlemskab af Vindinge Rideklub.
Stk. 6.9 Efterleve klubbens ordensregler.
Stk. 6.10 Har hestens ejer en part til sin hest, er ejeren forpligtet til at parten kender til klubbens regler og overholder dem.

§ 7 Opsigelse:

Stk. 7.1 Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i måneden.
Stk. 7.2 Ved fraflytning skal boksen afleveres i rengjort og pæn stand.
Stk. 7.3 I tilfælde af at den anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

§ 8 Misligholdelse:

Stk. 8.1 Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter.
Stk. 8.2 Hvis ejeren misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for ejerens regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
Stk. 8.3 Såfremt ejeren er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til ejer eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles ejer ved anbefalet brev.

§ 9 Øvrige forhold:

Stk. 9.1 Klubbens åbningstider skal så vidt muligt respekteres for at give hestene mulighed for ro i stalden.
Stk. 9.2 Det er et krav at hesteejere og deres eventuelle parter deltager i afvikling af de arrangementer der afholdes af klubbens samt afvikling af stævner.
Stk. 9.3 Det er et krav at hesteejere og deres parter deltager i arbejdsdage ca. 2 gange årligt hvor gårdens område og faciliteter vedligeholdes.
Stk. 9.4 Foldplan udarbejdes af klubbens daglige leder, og man skal derfor gå i dialog med vedkommende hvis man har nogen kommentarer, bekymringer eller lignende.
Stk. 9.4.1 Sygefold er muligt i et begrænset omfang, og skal aftales med klubbens daglig leder.